שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא.   (הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)
הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

האגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (להלן – "האגודה להתנדבות") מקדמת בברכה את הגולשים ואת המשתמשים בישומון (יישומון) זה (להלן – "היישומון").
 
בטרם תגלוש ביישומון או תחל בעשיית שימוש כלשהו במידע ו/או בשירות המוצעים ביישומון, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעותה, הנך מתבקש לקרא בעיון רב, את תנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה.
 
השימוש ביישומון ו/או ההרשמה ליישומון מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 
1.    לשונו של תקנון זה נוסחה בלשון זכר מטעמי הנוחיות בלבד. התקנון פונה ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
2.    הוראות תקנון זה, מסדירות את אפשרויות השימוש ביישומון ואת מערכות היחסים בין האגודה להתנדבות – בעלת היישומון ובין כל אדם שישתמש ביישומון ו/או בכל חלק ממנו ו/או יבצע שימוש במידע ו/או בשירותים שביישומון או בכל חלק מהם, ו/או ביישומון או בכל חלק ממנו (להלן – "המשתמש").
 
3.    היישומון מאפשר, בין היתר, הרשמה אישית של המשתמש,  לצרכים שונים. מובהר כי, בכל מקום בו נדרש המשתמש להקליד את פרטיו האישיים, הוא מתחייב להקליד פרטים נכונים, מלאים ומעודכנים.
 
4.  מובהר כי, לא חלה על המשתמש חובה מכח חוק למסור מידע אישי או אחר אשר מתבקש ממנו במסגרת הרישום ליישומון ובמהלך השימוש בו. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת, על ידי פניה בבקשה למחיקת הנתונים שמסר במסגרת היישומון. אין בשימוש ביישומון כדי לשנות מהחובות המוטלות על המשתמש כמתנדב בשירות אזרחי, מכח הוראותיו של חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017 והתקנות שיתוקנו על פיו.
 
5 המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה ליישומון ו/או במהלך השימוש בו, יימסר לאגודה להתנדבות ולגופים הקשורים אליה ו/או פועלים במשותף איתה, על מנת לטפל בבקשתו של המשתמש בכל הקשור לשירותו במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית; בליווי פעיל של תקופת התנדבותו ובהעמדת שירותים משלימים ו/או מסחריים  לבחירתו של המשתמש בין באמצעות האגודה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. בכל מקום ביישומון בו נדרשת הסכמתו של המשתמש לתנאים המפורטים באותו הקשר, יראו את המשתמש כמי שקרא, הבין ואישר את התנאים האמורים, בכך שסימן את הסכמתו במקום המיועד לכך, ביישומון.
 
7.    אין לרשום אדם אחר ליישומון שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך הנייד בשעת הרישום, ובכפוף ולאחר שהוסברה לו משמעות הרישום ליישומון זו ותנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 
8.    אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות היישומון, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 
9.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, כל משתמש המפרסם דבר ביישומון ו/או באמצעותו, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע, לתוכנו להשלכותיו ולכל הכרוך בו. מודגש כי, האגודה להתנדבות אינה אחראית על תכנים המפורסמים על ידי הגולשים או המועברים ביניהם בכל דרך שהיא.
 
10.    מובהר כי, לאגודה להתנדבות אין יכולת מעשית לפקח על תכנים המועלים על ידי גולשים ליישומון  ו/או באמצעותו.
 
11.    בכוונת האגודה להתנדבות לגרום לכך כי, היישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של האגודה להתנדבות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. יתרה מזו, האגודה להתנדבות רשאית להפסיק את השימוש ביישומון בכל עת לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק לשם צרכי תחזוקתו, ארגונו, שדרוגו ולכל צורך אחר ומכל סיבה שהיא.
 
12. למען הסר ספק מובהר כי, האגודה להתנדבות רשאית לסגור את השימוש ביישומון מעת לעת או בכלל; לשנות את המבנה, המראה וזמינותם של השירותים ו/או המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותו או כל חלק מהם והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל תנאי.
 
13. מודגש כי, האגודה  להתנדבות רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש, החל מהמועד שבו פורסם ביישומון.
 
14. ביישומון יכול שיתפרסם מעת לעת חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות אך לא רק: מודעות, באנרים, תוכן שיווקי וכיוצא באלה. האגודה להתנדבות אינה אחראית לחומר הפרסומי והשיווקי האמור והאחריות בגינו תחול על המפרסמים לבדם.
 
15. הימצאותם של קישורים ("קישורים") לאתרים אחרים, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם ו/או עדכנותם ו/או מכל בחינה אחרת ואין לראות בעצם הקישור משום המלצה של האגודה להתנדבות ו/או אחריות על תכני האתרים עליהם מפנה הקישור. האגודה להתנדבות אף אינה יכולה להתחייב כי, כל הקישורים שימצאו ביישומון מעת לעת יהיו תקינים ויוליכו לאתר אינטרנט פעיל.
 
16. זאת ועוד, האגודה להתנדבות אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכניסה לאתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך קישור כאמור ו/או שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים ו/או האמצעים המופיעים באתרים שאליהם הגיע המשתמש דרך שימוש ביישומון או באתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות קישורים המופיעים ביישומון.
 
17. מודגש כי, המידע הנמסר על ידי המשתמש, במסגרת השימוש ביישומון, עשוי להשמר במערכת ניהול היישומון ולשמש את האגודה להתנדבות לצרכי טיפול במועמדותו של המשתמש ו/או במהלך תקופת התנדבותו ו/או בקשר לאלה. כמו כן עשוי מידע זה לשמש לצורך צרכים פנימיים של האגודה להתנדבות וכן לצורך שיפור השירות המוענק על ידה למתנדבים ולמועמדים להתנדבות.

18. בכפוף לכל דין ולאמור לעיל בתקנון זה, האגודה להתנדבות לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המשתמש נתן הסכמתו לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האגודה להתנדבות– לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה להתנדבות עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי או תשתף פעולה עם צד שלישי בנושא מסויים;
 
18. האגודה להתנדבות מיישמת ביישומון זו מערכת ונהלים לאבטחת מידע, במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. יחד עם זאת יש להדגיש כי מערכת זו ונהלים אלה אינם מעניקים בטחון מוחלט. מובהר ומודגש למען הסר כל ספק כי, האגודה להתנדבות אינה מתחייבת כי פעילות היישומון לא תופרע ו/או כי היישומון תפעל כסדרה ללא הפסקות ו/או תקלות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין פני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או שימוש במידע כאמור, ו/או יהיה חסין מפני חדירה והשתלטות על פעילותו ו/או תכניו על כל המשתמע מכך.
 
19. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים ביישומון ובכל המידע הכלול בה, לרבות אך לא רק: עיצוב היישומון, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות טקסט, שייכים במלואם לאגודה להתנדבות לבדה.
משתמשת רשומה - לחצי כאן

החלפת ססמא

שלח   

ארכיון מאמרים

عزيزي المتطوع:

 مع بداية انضمامك لنا نود اعلامكم بأننا كجمعة تطوع نتعهد بمواكبتكم لنمدكم بجميع المعلومات, الحقوق , الواجبات , الملقاة على عاتقكم خلال السنه التطوعية لتحصلوا يع حقوقكم

متمنين لكم الكثير الشغف, الطموح والنجاح.

1)     خلال فتره التطوع: لكي تستطيع الحصول على كسب لجميع حقوقك بالمؤسسة التابعة للجنود المسرحين.

-          يتوجب عليك التطوع لمده تتراوح مده 12 شهر متتاليه بدون اي انقطاع , وفي حال تغيبك لفتره من الزمن  بدون سابق انذار سنقوم بالغاء الفترة التي تطوعت بها وعندها يتوجب عليك البدء من جديد لكي تحصل على جميع الحقوق التي تستحقها .

-          ملاحظه هامه: نرجو الاخذ بعين الاعتبار بأن الغاء التطوع يضم بداخله الايام التي تغيبت عنها وايام العطل التي تم استخدامها فوق المسموح به.

 

2)     ايام العطل: كل متطوع يستحق 22 يوم كحد اقصى للعطل خلال السنة. (من يتطوع أكثر من خمسه ايام خلال الاسبوع يستحق يوم عطله اضافي) بناءً على ذلك كل متطوع يكتسب يومان عطله كل شهر

-          ليس بالامكان تجميع ايام العطل ونقلها من سنه لأخرى, وكذلك الامر بالنسبة  للانتقال بين المعايير.

 

3)     ساعات الخدمة: يتوجب على كل متطوع الوصول الى عدد الساعات المحدد له, في حال تواجد ساعات اضافيه فهنالك امكانيه احتسابها لتغطية أيام العطلة فقط لنفس الشهر.

-          في حال عدم وصول المتطوع لعدد الساعات المطلوبة منه فسوف يتم انقاص تلك الساعات من ايام العطل المستحقة له.

-          يمنع منعاً باتاً التطوع لأكثر من 12 ساعه باليوم, لكن في حالات نادره كالخدمة بساعات الليل المتأخرة عن الساعة 22:00 عليه التوجه للمُركز ألمسؤول عنه لكي يحصل على اذن خاص بذلك .

 

4)     تسجيل الحضور يومي: توقيع الحضور يعتبر عامل هام بفتره خدمتك التطوعية لكي تساهم في الحصول على جميع حقوقك على اكمل وجه, عليك تعبئه استمارة بساعات دخولك وخروجك من مكان التطوع من خلال التطبيق  او من خلال موقع الانترنيت التابع للجمعية التطوعية .

في حال تغيبك لعده اسباب (عطله او مرض ... الخ) يتوجب عليك ابلاغ الجهة المسؤولة عنك وتسجيل سبب التغيب (مع وثائق) في التطبيق او الموقع. وذلك تحسباً لعدم تعرضك لأي الغاء لفترة خدمتك.

يجب التوقيع على ساعات العمل عن طريق التطبيق/الموقع حتى موعد اقصاه الثالث من كل شهر !!

 

5)     الانتقال بين الجمعيات وأماكن التطوع: لا يستطيع المتطوع ترك مكان تطوعه الا في حاله ايجاده لمكان اخر للتطوع ما لم يتطلب ذلك الامر من قبل المؤسسة التي يتطوع بها.

-          في حال التغيب عن الخدمة التطوعية بسبب البحث عن مكان اخر للتطوع لا يعتبر كجزء من ايام العطل المسموحة خلال سنه التطوع على سبيل المثال أجازه مرضيه او أعياد. لذلك فأن فتره التغيب التي تزيد عن شهر ستسبب بعدم الاعتراف بالفترة التي تطوعت بها, كذلك الامر بالنسبة للانتقال من جمعيه لأخرى , عندها يتوجب عليه  استكمال(تعويض) فترة الخدمة التي تغيب عنها او عليه الاستغناء عن الفترة التي تطوع بها حتى تقرر الجمعية التطوعية انتقاله لمكان اخر لاستكمال تطوعه .

 

6)     اجازة مرضية: كل متطوع يستحق 20 يوم اجازه مرضيه خلال السنة ويتضمن ذلك ايضاً ايام جمعه وسبت

-          سيتم الاعتراف بالاجازة المرضية فقط على يد وثيقه طبيه ولا يتأخر تقديمها عن اليوم ال 10  من الشهر التالي.

-          في حال ولم تحضر وثيقة طبيه فسيعتبر تغيبك كيوم عطله.

-          كل من استغل ال 20 يوم المتاحات له بامكانه التوجه للمُركز المسؤول عنه بهدف تقديم طلب استحقاق ايام اضافية .

-          فقط اللجنة الطبية التابعة لهيئة الخدمة المدنية الوطنية هي من تستطيع الموافقة على ايام اضافيه: 90 يوم كحدٍ أقصى, وفي حال استخدام اكثر من 90 يوم سيحتسب كيوم عطله .

-          من المهم الايضاح بأن زيارة العيادة بدون وثيقة طبيه عليها ختم طبيب لا تعتبر اجازة مرضيه

 

7)     مُلخص الحضور: تلخيص وضع الحضور معروض كل الوقت بالموقع الخاص بالجمعية او من خلال تطبيق> تقارير حضور> مُلخص تقارير الحضور.

في الموقع> ملف شخصي > تقارير الحضور

-          عملية حساب الأيام تظم الحضور عن طريق الايام المخصصة لكل متطوع, (أيام التعويض)/ الايام الناقصة وكذلك ساعات العطل المستغلة.

 

8)      تصريح دراسة – عمل: حسب قانون التأمين الوطني المتطوع بالخدمة الوطنية لا يستطيع العمل او الدراسة بأيام منتظمة فقط في حال وجود موافقة خطيه من هيئة الخدمة الوطنية -المدنية, والاخذ بعين الاعتبار وضعه المادي الاجتماعي.

-          في حال رغبه المتطوع بالدراسة بأيام مقررة مسبقاً او بالعمل خلال تواجده بالخدمة وفي حال يستوفي بالشروط التي تحددها هيئة الخدمة الوطنية -المدنية عليه التقدم بطلب للمُركز المسؤول عنه.

 

مع تمنياتنا لكم بالتميز والرُقي

طاقم الجمعية التطوعية